การแข่งขันรอบออนไลน์

เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค

วิธีการแข่งขันรอบออนไลน์

  • คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค แห่งละ 500 คน รวม 4,000 คน
  • สอบออนไลน์ทางเวปไซท์ www.njspellingbee.net
  • ข้อสอบ Multiple Choice จำนวน 50 ข้อ มีคำตอบให้เลือก 3 ตัวเลือก และจับเวลาที่ใช้สอบ 10 นาที
  • ข้อสอบจะถูก Random ทั้งโจทย์ และตัวเลือก เพื่อสร้างชุดข้อสอบที่หลากหลายและไม่ซ้ำกัน
  • คัดเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุด จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลาที่ใช้ทำข้อสอบ

CONTACT US

NJ Magazine Marketing

Nation News Network Co., Ltd.
Nation Tower Blvd, 32nd fl.
1854 Bangna–Trad Rd. (Km.4.5)
Bangna, Bangkok 10260
Tel.02-3383631 Fax.02-3383978
Email. njmkt@nationgroup.com

SOCIAL NETWORK